مسئولین کوچک آشپزخانه

مسئولین کوچک آشپزخانه

امروز آشپزخانه مهرآیین، رنگی دیگر پیدا کرد

غذاها خوشمزه تر و پذیرایی از دوستان صمیمانه تر بود.

یاد گرفتیم که به جای بزرگترها....

یاد گرفتیم که زندگی شیرین است اگر درست بیاموزیم.....