وسایل مورد نیاز کلاس هنر برای سه ماهه دوم

وسایل مورد نیاز کلاس هنر برای سه ماهه دوم

پایه اول: کار با سفال

وسایل مورد نیاز:

گل سفال - کاور

**************************************

پایه دوم: کار با کاغذ جاگورتا

وسایل مورد نیاز: جاگورتا - چشم عروسکی

**************************************

پایه سوم: اریگامی

وسایل مورد نیاز: کاغذ رنگی- چسب - قیچی

**************************************

پایه چهارم: کار با پارچه نمدی

وسایل مورد نیاز : پارچه نمدی 10 سانت از هر رنگی به دلخواه - قیچی - سوزن مخصوص پارچه نمدی - نخ معمولی - پشم شیشه - چشم عروسکی

**************************************

پایه پنجم:

وسایل مورد نیاز : پارچه نمدی 10 سانت از هر رنگی به دلخواه - قیچی - سوزن مخصوص پارچه نمدی - نخ معمولی - پشم شیشه - چشم عروسکی

 

* اولیای محترم در صورت داشتن وسایل، دیگر نیازی به تهیه ی مجدد آن نمی باشد.