تقدیر از دانش آموزان برای نگه داری گلدان های خود

تقدیر از دانش آموزان برای نگه داری گلدان های خود

دختران مهرآیینی
آنیا بهرامیان و نیرا نیک بین

گلدان های خود را با مِهر وجودشان رشد دادند و به مدرسه بازگرداندند

برای دیدن ادامه عکس ها کلیک کنید.