اطلاعیه در مورد مرور آنلاین کامپیوتر

اطلاعیه در مورد مرور آنلاین کامپیوتر

اولیای ارجمند، مرور آنلاین کامپیوتر برای پایه های پیش تا پنجم، از روز دوشنبه  مورخ 1398/01/26الی چهارشنبه مورخ 1398/01/28فعال خواهد بود.