تثبیت نشانه (س) با پاک کردن سبزی خوردن

تثبیت نشانه (س) با پاک کردن سبزی خوردن